Oficjalny dystrybutor SHE Hair Extension i Grande Cosmetics

Polityka Prywatności

 

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie.

 

 

Informacje ogólne

 

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu.

 

Użytkownikami są zarówno Klienci Sklepu, jak i wszystkie osoby korzystające ze strony www.kotwalk.com(dalej: „Użytkownik”, „Użytkownicy”).

 

Administratorem danych osobowych oraz administratorem Sklepu jest Group ALFA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 6/12 lok. 423, 00-503 Warszawa; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000697265, NIP 701071924, REGON 368432830; dane kontaktowe tel. +48 535 397 139, e-mail: biuro@kotwalk.com(dalej: „Administrator Danych”, „Administrator Sklepu”).

 

Polityka Prywatności nie obejmuje informacji przesyłanych przez użytkowników za pośrednictwem innych stron internetowych, nawet jeśli Sprzedawca komunikuje się z użytkownikami za pośrednictwem tych stron. Przykładowo, jeśli użytkownik publikuje coś za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram, informacje te są regulowane przez politykę prywatności tych portali i nie są objęte Polityką Prywatności.

 

 

Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkownika lub osoby działającej w imieniu Użytkownika są przetwarzane przez Administratora Danych w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży.

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Administrator Danych ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Administrator Danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników.

 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta. Użytkownik nieposiadający Konta może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Administratora Danych, na adresy podane w § 11 Regulaminu.

 

 

Polityka plików cookies

 

W celu udoskonalenia funkcjonalności Sklepu, Administrator Sklepu oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Mechanizm plików cookies pozwala na automatyczne dopasowanie strony internetowej do preferencji osoby, która odwiedza ją po raz kolejny.

 

Informacje zebrane przez Administratora Sklepu nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania stroną Sklepu.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z  producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora Sklepu informacji o których mowa w art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w § 4 Regulaminu.

 

Jakie dane są zbierane podczas korzystania ze Sklepu?

 

Dane zbierane podczas korzystania ze Sklepu zostały szczegółowo opisane w § 5 Regulaminu. Są to: imię i nazwisko, adres do wystawienia faktury, adres dostawy, adres e-mailowy, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także nazwę firmy, nazwisko osoby kontaktowej, NIP.

 

 

 

 

 

 

Profilowanie

 

Administrator danych osobowych realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (Formularz Rejestrowy oraz Formularz Zamówienia);
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” .

 

Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem, na który Użytkownik wyraził zgodę (np. realizację Umowy Sprzedaży).

 

Użytkownikowi będącemu Konsumentem, w każdym czasie przysługuje prawo sprzeciwu do objęcia go mechanizmem profilowania. Administrator Danych oświadcza, iż posiada techniczne narzędzia, umożliwiające Użytkownikowi będącemu Konsumentem wyrażenie sprzeciwu.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, na którą może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem Danych, na adresy podane w § 11 Regulaminu.