Oficjalny dystrybutor SHE Hair Extension i Grande Cosmetics

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Group ALFA Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.kotwalk.com oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Group ALFA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną.

 

 • 2

Definicje

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 

 1. Sprzedawca – Group ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 423, kod pocztowy 00-503, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000697265, o kapitale zakładowym 60.000,00 zł, NIP 7010719245, REGON 368432830.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.
 5. Sklep – platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, należąca i prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://kotwalk.com(dalej: „Strona Internetowa”).
 6. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Produkt / Produkty– rzecz / rzeczy oferowane przez Sprzedawcę, dostępne za pośrednictwem Sklepu, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, zawierające w szczególności informacje dotyczące ilości Produktów, sposobu dokonania płatności i formie oraz czasie dostawy.
 10. Formularz Zamówienia– interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający Klientowi dokonanie zakupu Produktów oraz ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 12. Konto– indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i akceptacji Regulaminu. Konto zawiera informacje na temat danych Klienta oraz informacje dotyczące złożonych przez niego Zamówień w Sklepie.
 13. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Polityka Prywatności– polityka prywatności Sprzedawcy dostępna pod linkiem. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 3

Postanowienia ogólne i warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w § 4 Regulaminu,przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Produktów.

 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe wyłącznie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami 5 Regulaminu.

 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

 

 • 4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, zainstalowany program FlashPlayer oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

 

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 

 • 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Założenie Konta w Sklepie następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres do wystawienia faktury, adres dostawy, adres e-mailowy, numer telefonu;
  2. w przypadku Przedsiębiorców: nazwa przedsiębiorstwa/ firma, nazwisko osoby kontaktowej, NIP, adres do wystawienia faktury, adres dostawy, adres e-mailowy, numer telefonu.

 

 1. Warunkiem założenia Konta jest akceptacja Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola Formularza Rejestracyjnego.

 

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 

 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wybranych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.

 

 1. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracji, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji.

 

 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 11
 • 6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. zalogować się na Konto, zgodnie z 5ust. 4 Regulaminu;
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
 4. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie w szczególności danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

 

 1. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

 

 

 • 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski i jest bezpłatna (koszty dostawy ponosi Sprzedawca).

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

 

 1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji Zamówienia. Pod pojęciem „dni roboczych” rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu, realizowanych za pośrednictwem DPD:
 2. przesyłka kurierska,
 3. przesyłka kurierska za pobraniem.

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;
 3. płatność elektroniczna (przelew online) za pośrednictwem platformy Przelew24 & Paypal.
 4. płatność kartą płatniczą, akceptowane karty to: VISA oraz MasterCard;
 5. płatność gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze).

 

 1. Szczegółowe informacje na temat metod i czasu dostawy oraz akceptowalnych form płatności znajdują się za Stronie Internetowej Sklepu.

 

 

 • 8

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu, zgodnie z § 6 Regulaminu.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
 2. płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane;
 3. płatności za pobraniem przy odbiorze Produktu – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia.

 

 1. W przypadku wyboru płatności o jakiej mowa w § 7 ust. 5 pkt b, Klient po złożeniu Zamówienia zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania Zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności.

 

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 

 • 9

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta

 

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta Oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 11 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

 1. W przypadku przesłania Oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania Oświadczenia.

 

 1. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość; umowę tę uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiej samej metody, jaka została wybrana przez Konsumenta w pierwotnej transakcji; chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

 • 10

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 11 Regulaminu adresy Sprzedawcy.

 

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca

 

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu na Stronie Internetowej Sklepu.

 

 

 • 11

Kontakt ze Sprzedawcą

 

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Żurawia 6/12 lok. 423,00-503 Warszawa; e-mail: biuro@kotwalk.com, telefon: +48 535 397 139, nr rachunku bankowego: 56 1240 6218 1111 0010 7495 3911.

 

 

 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 13

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca (dalej: „Administrator”).

 

 1. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów są:
 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła umożliwiającego zalogowanie się do Konta Klienta.

 

 • 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7  dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19/10/2018